Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viasadporn sadporn
2932 3f91 400
Reposted fromkot kot viasadporn sadporn
7359 d24b 400
Reposted fromTamahl Tamahl viasadporn sadporn
2358 1fbb 400
Reposted fromMiziou Miziou viasadporn sadporn
2981 06e4 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahagis hagis

March 11 2019

0887 f3ba 400
Reposted fromoll oll viapassingbird passingbird
9376 97f0 400
Reposted fromtichga tichga viapassingbird passingbird
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

March 10 2019

8963 aa71 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajudysza judysza
1795 0183 400
Reposted frompapaj papaj viaabsolem absolem

March 06 2019

9245 2459 400
Reposted from4777727772 4777727772 viapassingbird passingbird
6572 7750 400
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaDeMonstra DeMonstra
8626 9794 400
Reposted fromfungi fungi viatomczan tomczan
9097 ba2c 400
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
9098 e597 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
2515 4aed 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viapassingbird passingbird
8780 6b31 400
Reposted from4777727772 4777727772 viapassingbird passingbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl