Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

8900 9720 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajudysza judysza

November 01 2018

Reposted fromFlau Flau viakrzywda krzywda
MÓW DO MNIE JESZCZE
... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromperelin perelin viaciarka ciarka
4379 69c1 400
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viakrzywda krzywda

October 31 2018

8387 8b81 400
Reposted fromteijakool teijakool viakoskoss koskoss
9830 dd9b
9211 f8cf 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viakoskoss koskoss
5811 f10c 400
Reposted fromfungi fungi viappiotrus ppiotrus
4975 578c 400
6358 5285 400
Reposted fromslid0 slid0 viasecalecornutuum secalecornutuum
6278 4364 400
Reposted fromLane Lane viathetemple thetemple
6635 c217 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist
5415 b81f 400
Reposted fromhagis hagis viaciarka ciarka
4877 6606 400
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadunkellicht dunkellicht
9756 1c6a 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl